ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://rus.rmutsb.ac.th/storage/content_file/attach2021061014585521061014585500439.pdf

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล / ชมพูนุท


135 ครั้ง