ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://rus.rmutsb.ac.th/storage/content_file/attach2021073009265821073009265800850.pdf

ข้อมูลจาก : คอ


175 ครั้ง