รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://rus.rmutsb.ac.th/storage/content_file/attach2021092810251421092810251400547.pdf

ข้อมูลจาก :


124 ครั้ง