ประกาศมทร.สุวรรณภูมิเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://rus.rmutsb.ac.th/storage/content_file/attach2021101817313321101817313300705.pdf

ข้อมูลจาก : กบ/ชมพูนุช ก้อนทอง


134 ครั้ง