ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ

    1.2. ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาคณบดี

    1.3.1 แบบ คสค. 001 ใบสมัคร บท.

    1.3.2 แบบ คสค. 002 ใบเสนอชื่อ บท.

    1.3.3 แบบ คสค.003 ข้อมูลเบื้องต้น บท.

    1.4 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาคณบดี

    1.5 ผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่ง


2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ

    2.2 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาคณบดี

    2.3.1 แบบ คสค. 001 ใบสมัคร วท.

    2.3.2 แบบ คสค. 002 ใบเสนอชื่อ วท.

    2.3.3 แบบ คสค.003 ข้อมูลเบื้องต้น วท.

    2.4 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาคณบดี

    2.5 ผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่ง


3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

    3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ

    3.2 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาคณบดี

    3.3.1 แบบ คสค. 001 ใบสมัคร วส.

    3.3.2 แบบ คสค. 002 ใบเสนอชื่อ วส.

    3.3.3 แบบ คสค.003 ข้อมูลเบื้องต้น วส.

    3.4 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาคณบดี

    3.5 ผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

ข้อมูลจาก :


131 ครั้ง