ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (พนักงานราชการ)

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://rus.rmutsb.ac.th/storage/content_file/attachment310320221120.pdf

ข้อมูลจาก : กบ/ชมพูนุช


124 ครั้ง