(ร่าง) ประกาศ มทร.ส. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

ข้อมูลจาก : งานนิติกร กบ. / รัชตวรรณ


39 ครั้ง