(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

ข้อมูลจาก : งานนิติกร กบ. / รัชตวรรณ


47 ครั้ง