ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาสามัคคี Major ครั้งที่ ๒ | 29 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงนามความร่วมมือ ทอ. | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
U2T for BCG พาซ่า บริหารฯ พาเพลิน | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตำบลบ้านเลน | 31 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานเกษียญอายุราชการ ประจำปี 2565 | 35 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 | 33 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักลงทุนมือใหม่ | 33 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันพระราชทานนามราชมงคล | 33 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตลาดราชมงคล | 33 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cobot contest Thailand 2022-รอบ2 | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พร้อมสนับสนุนส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้ | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามจริง Cobot | 35 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม | 37 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ | 32 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญวันพุธสาขาวิชาการจัดการ | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบวุฒิบัตรอบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวท.จัดประชุม Premium Course | 198 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สัมมนาเครือข่าย 9 ราชมงคล | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบวุฒิบัตรอบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 6 | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 | 33 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับมอบทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติ | 31 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 30 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาสัญจร ศูนย์นนทบุรี | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยน การเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 6 | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cobot contest Thailand 2022 | 36 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมจัดทำผลสำรวจคอรับชัน | 29 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญวันพุธ | 31 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาคณบดี | 30 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ | 138 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 29 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดหารายได้ | 35 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อนนทบุรีวิทยาลัย | 37 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2565 | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม 2565 | 32 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
U2T PLAZA บริหารฯ พาเพลิน | 31 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
U2T PLAZA บริหารฯ พาเพลิน | 30 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU BSA | 35 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท.รว่มโครงการการพัฒนาองค์กรคุณธรรม | 31 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว | 27 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม | 86 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน | 68 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน | 67 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ ปีการศึกษา 2564 | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ | 114 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว