ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการโรตีสายไหม | 29 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ โชว์ผลงานและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม | 170 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ Hubei Three Gorges Polytechnic หารือส่งเสริมกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | 152 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2567 | 21 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์นนทบุรี | 34 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดอบรมยกระดับอู่ซ่อมรถไฟฟ้า | 21 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับสภาวิศวกร ประชุมตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองปริญญาวิศวกรรมควบคุม | 15 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเสวนาการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาองค์กร | 16 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
นักศึกษาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัล Thesis in Popular Vote Prize 2023 จากการประกวด Thesis of the Year 2023 | 13 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 | 11 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน AUN-QA ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ | 10 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร) ครั้งที่ 3/2567 และการประชุมคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร) ครั้งที่ 3/2567 | 105 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมชมการแสดงดนตรีโดยวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา | 97 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง | 111 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2567 | 144 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เจ้าภาพสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ | 261 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีให้แก่วิสาหกิจชุมชน กุ้งแปลงใหญ่ บ้านสะพานพัฒนา | 108 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในกิจกรรมสืบสานวันวิสาขบูชา | 81 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเปิดตัวโครงการใหม่ อว. สร้างโอกาสการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ | 118 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) | 124 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการช่วยเหลือ ทางสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย | 146 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส ร่วมออกให้บริการชุมชนในถิ่นทุรกันดาร | 159 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 7 และสัมมนาฯ เครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 13 | 98 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการงานประจำสู่งานวิจัยอย่างมืออาชีพ | 196 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ MOU สภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการพัฒนาการศึกษา | 134 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) | 110 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมทักษะอาชีพเสริมรายได้ให้กับชุมชน | 120 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสนับสนุนการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม เพื่อเมืองมรดกโลกสะอาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 134 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค | 100 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา | 204 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 | 131 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดแล้ววันแรก เกษตรอยุธยา หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 | 148 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ และกองกลางวาสุกรี ร่วมอาสาพัฒนา "กิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด" | 219 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอาสาพัฒนา เมืองอยุธยาน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 | 278 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาสู่สากล | 176 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2567 | 129 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ "พัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 15" ณ อมรพันธ์ วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง | 51 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ | 38 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม GPSC เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 24 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
น้อมรำลึกครบรอบ 91 ปี “วันก่อตั้งเกษตรอยุธยา” | 122 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมอาชีพผู้สูงอายุหลักสูตรการทำขนมจีบซาลาเปา | 128 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา | 103 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมสร้างจริยธรรมสร้างพลังองค์กรให้โปร่งใส | 118 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ - BEIJING HUATEC หารือการส่งเสริมกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา | 130 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ | 141 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดี “ศิษย์เก่าดีเด่น” รางวัล RUS ALUMNI AWARD | 41 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 32 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ เจ๋ง!!! บูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์มรดกโลกของไทย | 157 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 | 121 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2567 | 115 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว