ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID 19 | 112 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมอย่างยั่งยืน | 78 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน” | 85 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 339 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เมืองแห่งการจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับชาติ | 87 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 | 93 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 129 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา บัณฑิตและบุคลากร | 81 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ BMC | 88 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันบิดามตราฐานการช่างไทย | 143 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 92 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 135 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คุณธรรมต้นแบบ | 128 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 121 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านประกันคุณภาพการศึกษา | 81 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 181 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม | 96 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงาน | 265 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Green Office | 102 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์นนทบุรี | 115 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | 82 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น | 225 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจสุุขภาพนักศึกษา | 105 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 13 | 97 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์วาสุกรี | 285 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Ayutthaya Tourism For All | 123 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการนโยบายการจัดหาราย | 81 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบเกียรติบัตร | 94 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท. เข้าร่วมรับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา | 107 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
“นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” ร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน | 195 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างเคลือข่าย ๙ ราชมงคล “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” | 93 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 152 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 176 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2565 | 112 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2565 | 97 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๙ มทร. ชู ONE RMUT | 140 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลตำบลต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว | 176 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 101 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บรรยากาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 237 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 | 129 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา | 317 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 201 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ฟุตบอลกระชับมิตรชาว มทร | 84 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการ CEO | 91 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อประชาคม | 297 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือคณะกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA | 109 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง | 90 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว