สร้างเครือข่าย ๙ ราชมงคล “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล”

 

 

สร้างเครือข่าย ๙ ราชมงคล “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล”

          รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ (อุน-นะ-หะ-เล-ขะ-กะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษา “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” โดยมีผู้บริหารและแกนนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง เข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก พันโท สุธี สุขสากล นักจัดรายการวิทยุกองทัพบก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ศาสตร์แห่งพระราชา” และ พลตรี วรวุฒิ แสงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ. รมน.) บรรยายให้ความรู้เรื่อง “จิตอาสา” เพื่อสร้างแกนนำนักศึกษานวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง และผลิตนักศึกษาเป็นนวัตกรสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สังคม และประเทศชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้า ฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราภาพ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.1999195446918590

ข้อมูลจาก : นฤทธิ์


133 ครั้ง