สวพ. ลงพื้นที่ โครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

          เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน ลงพื้นที่และศึกษาดูงาน “โครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาคของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล เป็นหัวหน้าโครงการ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตนพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้บริหารแผนโครงการ ร่วมลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอกวรรณ (กลุ่มแปรรูปแป้งกล้วย) อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด (กลุ่มผลิตและแปรรูปกล้วย) อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี49 ครั้ง