โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับ การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

          ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับ การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กิจกรรมที่ 4 : การบ่มเพาะการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของบุคลากรสายวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนเพิ่มมากขึ้น โดยมีทีมวิทยากรดังนี้

          1. คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
          2. คุณเดือนเพ็ญ อาจไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
          3. คุณทินกร รสรื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
          4. รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร บ้านห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ
          5. ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งแปลงใหญ่ ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ

          กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจากทั้ง 6 คณะจำนวนทั้งสิ้น 30 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา40 ครั้ง