สวพ.ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์ อาทิเช่น ผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีแบบพกพาพร้อมระบบติดตามแบบออนไลน์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภายใต้แผนงาน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง และผลงานวิจัยจากโครงการงานพัฒนาผู้ประกอบการเกี่ยวกับแพะสู่ธุรกิจฮาลาลด้วยกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนใน จ.พระนครศรีอยุธยา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด 9 ราชมงคลขับเคลื่อนวัตกรรมนำเศรษฐกิจปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง

          การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบทความเข้าร่วมนำเสนอ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ตลอดจนส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด จำนวน 21 ผลงาน47 ครั้ง