สวพ. ร่วมบูรณาการกับสภาเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ Start up company บ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา / วรงค์


48 ครั้ง