สวพ. ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อเข้าสู่วิสาหกิจเริ่มต้น Start Up Company พัฒนาแนวคิดสู่แผนธุรกิจ

ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา / วรงค์


48 ครั้ง