สวพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Content) ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์ม RUS MOOC

ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา / วรงค์


48 ครั้ง