สวท. จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

สวท. จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลงานส่งเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น สถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.1999970010174467

ข้อมูลจาก : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


100 ครั้ง