สป.อว ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผล โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน (EEC Model Type A)

 

สป.อว ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผล โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน (EEC Model TypeA)

 

       ดร. ธนาพล สุขชนะ รองคณบดีประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา พร้อมด้วย นาย​สราวุฒิ สิริเกษมสุข ผู้ช่วยคณบดี และนายชาติชาย ลีลาสิริวิไล
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – วิศวกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผล
  การดำเนินงาน โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมี
  ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง และคณะ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้า
  ตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานของนักศึกษาในโครงการ พร้อมสอบถามความเป็นอยู่รวมถึงงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์
  และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมระบบราง จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการ ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
  จำกัด (มหาชน)  จ.ระยอง วันที่ 23 สิงหาคม 2565

 

 

จดหมายข่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม : /storage/content_file/attach2022082515235222082515235200867.jpg

ข้อมูลจาก : วส. / ศุภลักษณ์


80 ครั้ง