คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์
  การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ
  ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมชมผลงานโครงการ U2T for BCG ผลงานการวิจัยและ
  บริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ณ อาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี
  การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จดหมายข่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม : /storage/content_file/attach2022082515433922082515433900568.jpg

ข้อมูลจาก : วส. / ศุภลักษณ์


107 ครั้ง