ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ

 

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ

        รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศ และโครงการวิพากษ์ร่างกลยุทธ์โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการปรับเปลี่ยนบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ (University Transformation for National Projects) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ ๑ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ Health Land Resort & Spa Pattaya จ.ชลบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi/posts/1932890486882420

ข้อมูลจาก : ณชนก


125 ครั้ง