มอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7

มอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่ ผู้ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7(ระหว่างวันที่ 23-25พฤศจิกายน 2565) พร้อมให้โอวาท เมื่อวันศุกร์ที่ 25พฤศจิกายน พ.ศ. 2565ณ ห้องปฏิบัติการ 16307อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 16) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ภาพ: สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


20 ครั้ง