โครงการรู้ใช้เข้าใจรถยนต์ไฟฟ้า

 

 

โครงการรู้ใช้เข้าใจรถยนต์ไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ สุขนารีรองคณบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดโครงการรู้ใช้เข้าใจรถยนต์ไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืนเป็นวิทยากร ซึ่งมี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชัยยง ศิริพรมงคลชัยเป็นผู้ช่วยวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความรู้เบื้องต้นของระบบการทำงาน และวิธีการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมยานยนต์ไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 16) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


19 ครั้ง