ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส + ๓ กองกลาง

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส + ๓ กองกลาง

         นายภูริทัต อยู่สบายผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากร กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส + ๓ กองกลาง เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินกิจกรรม๕ ส + ๓ ของกองกลางให้เป็นไปตามแผนการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  โดยมี นายพิษณุ  ลือสถาน ประธานกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส +๓ นำเสนอแนวทางในการดำเนินกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๑๘ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

                    จัดทำ : นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


18 ครั้ง