ประชุมคณะกรรมการ 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมคณะกรรมการ 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิทรองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 และ คณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสรุปผลคะแนนกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้คณะกรรมการรับทราบ พร้อมแจ้งนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายกิจกรรม 5 ส + 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 อีกทั้งยังหารือแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม 256๕  เวลา ๑5.00-1๖.๓0 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet

จัดทำ: สุชาดา  ปัทมะศิริ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


18 ครั้ง