ร่วมหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเกษตรอาหาร

ร่วมหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเกษตรอาหาร

    ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมหารือในการทำความร่วมมือกับ คุณสุพัตรา มหาชนะวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญงานส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย และ คุณวิศรุต มนูรัษฎา ผู้จัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เพื่อทำความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเปราะบาง โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางเกษตร การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการจำหน่ายอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 อาคาร 19 และโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                                           

ภาพ: ชานิดา จัดทำ: สุชาดา  

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


40 ครั้ง