กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "บริหารธุรกิจฯ เกมส์ ครั้งที่ ๑๔"

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "บริหารธุรกิจฯ เกมส์ ครั้งที่ ๑๔"

     สโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "บริหารธุรกิจฯ เกมส์ ครั้งที่ ๑๔" ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เริ่มแข่งขันกีฬา) ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ (พิธีเปิดปิดกีฬาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ) และวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ (พิธีเปิดปิดกีฬาสำหรับนักศึกษาภาคสมทบ) ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาระหว่างศูนย์ภายในมหาวิทยาลัยโดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อกลางให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้มีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬภายในคณะและเป็นการเตรียมความพร้อมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นนักกีฬาของคณะในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน

ภาพ : นาตยา,พิพัฒน์ข้อมูล: นาตยา

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


44 ครั้ง