ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๖ (ARIT Net #6) เพื่อเป็นการหาแนวทางการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล และสร้างเครือข่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้สามารถตอบสนองนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิเป็นประธานเปิดโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Google Meetในหัวข้อ ก้าวทันเทรนด์เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ที่เท่าทัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีกำหนดจัดสัมมนาระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


45 ครั้ง