ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร ๙ ใบ

 

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร ๙ ใบ

            อาจารย์สุภัทรา วิลามาศผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมินำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร ๙ ใบ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ในวันที่ ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมรูปแบบออนไลน์ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meet เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   ภาพ : ทีมงานตลาดราชมงคล  / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


16 ครั้ง