นักศึกษาคว้ารางวัลทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ ๙

 

นักศึกษาคว้ารางวัลทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ ๙

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ ๙ (Tourism and Hotel Management Fair 2022) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เลือกนักศึกษาและฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ๓ รายการ ดังนี้ การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ นางสาววารินท์ ผึ้งทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวบุษปรัชญ์ เปี้ยจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะการตกแต่งเตียงโรงแรม นางสาวศิริญากร พันธวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวปาริชาติ ตรงตามคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม นายขจรกิจ ราษีกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนายชนะภูมิ สำนักนิตย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๑ เมื่อวันศุกรที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโดย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ :คณะศิลปศาสตร์  / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


50 ครั้ง