ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Ayutthaya Smart City

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Ayutthaya Smart City

          ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Ayutthaya Smart Cityเพื่อนำเข้าสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี ดร.นน อัครประเสริฐกุล จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต และดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนรัตน์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีบุคลากรกองนโยบายแผน มทร.สุวรรณภูมิ ส่วนงานราชการภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


36 ครั้ง