ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตร วิธีการค้นหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์/พึงประสงค์ และแนวทางการจัดทำโครงงาน/กิจกรรมส่งเสริมความดี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


45 ครั้ง