ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

         อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้วรองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ที่เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำคณะและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชา เพื่อแนะแนวทางในการเข้าการศึกษาต่อ อีกทั้งยังฝึกปฏิบัติด้านการวัดคุณภาพไข่ไก่เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชางานทดลองวิจัยทางการเกษตร และนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมงานฟาร์มโคและงานฟาร์มนกกระทา เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 25 และ แปลง 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

จัดทำ: สุชาดา  ปัทมะศิริ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


54 ครั้ง