สร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมให้กับนักศึกษา

 

สร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมให้กับนักศึกษา

         อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้วรองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยมี ผศ.นวพร รัตนบุรี อาจารย์ณัฐกฤตา รักใหม่นางสาวพิมพ์นารา เอกชัยรุ่งโรจน์ และนางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์ คณะกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม(ส่วนกลาง) เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การจัดทำโครงงานคุณธรรมและนำเสนอโครงการ เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

จัดทำ: สุชาดา  ปัทมะศิริ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


43 ครั้ง