พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท แฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ร่วมกับ บริษัท แฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด

 

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับบริษัท แฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด โดยมี คุณอรรถพล ถึงฝั่งกรรมการผู้จัดการ ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านนวัตกรรม สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร สนับสนุนจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของบริษัท บริษัทรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการลอกสีและด้านสิ่งแวดล้อม ออกแบบพัฒนาเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลอกสีและด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการทดสอบ ประสิทธิภาพ สมรรถนะของระบบ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคน ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (24) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ข้อมูล:ดร.ธนาพล สุขชนะ / จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


42 ครั้ง