ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอน

ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอน

            อาจารย์กฤษณะ  จิรสารสวัสดิ์รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ และอาจารย์นิติวิศว์ แตงไทยอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรคู่ขนานระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.โสมนัส สมประเสริฐรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

 

ข้อมูล :นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


34 ครั้ง