โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ

โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ

             อาจารย์อนุวัฒน์ บำรุงกิจผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “บัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์แดน อุดรพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกร/สถาปนิก และกรณีศึกษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 320318 ชั้น 3 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธา หันตรา

ข้อมูล:/ จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


41 ครั้ง