ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดมความคิดพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดมความคิดพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)  เป็นประธานเปิดโครงการการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีการวัดและประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างชัดเจนเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

จัดทำ : นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


19 ครั้ง