ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

             นายสัตวแพทย์สถิต อรุณแสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และบรรยายพิเศษหัวข้อ การบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รู้สิทธิสวัสดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนพอนันต์ รักษาศรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยทีมวิทยากรสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ในองค์กร ซึ่งจัดโครงการโดยกองบริหารงานบุคคล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารโรงแรม RUS Hotel&Conventionคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


43 ครั้ง