ประชุมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบจัดการเอกสารราชการออนไลน์ BA&IT e-Document

 

ประชุมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบจัดการเอกสารราชการออนไลน์  BA&IT e-Document

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เจริญกิจธนลาภรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “ประชุมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบจัดการเอกสารราชการออนไลน์ BA&IT e-Document” ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นำมาพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกลาโหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

 

ภาพ : นาตยา ข้อมูล: นนทชัย รายงาน :นาตยา20/12/2565

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


45 ครั้ง