โครงการอบรมเชิงปฎิบัติพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีสู่มาตรฐานสากล ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีสู่มาตรฐานสากลณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

            อาจารย์ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตันมณีหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี อาจารย์ชิดชญา จันทเพ็ชร์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ อาจารย์กนกวลี คงสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีสู่มาตรฐานสากล พร้อมเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา และแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพ : อ.ชิดชญาข้อมูล: อ.ชิดชญารายงาน :ปรินทร์ 21/12/65

 

 

 

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


45 ครั้ง