ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (CEO) ครั้งที่ 11/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (CEO) ครั้งที่ 11/2565

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (CEO) ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลาโหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา22/12/2565

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


44 ครั้ง