กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 "บริหารธุรกิจฯ เกมส์ ครั้งที่ 14" โดยเริ่มมีการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : ผศ.ชาญณรงค์,พิพัฒน์,นาตยาข้อมูล: วสันต์รายงาน :นาตยา22/12/2565

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


47 ครั้ง