ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ RUS Social Engagement Show & Share 2023

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ RUS Social Engagement Show & Share 2023

        อาจารย์สุภัทรา วิลามาศผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาถอดบทเรียนและจัดนิทรรศการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม RUS Social Engagement Show & Share 2023โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ และการเสวนา Show and Share  โดยมี อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ดร.ธารนี นวัสนธีและ ผู้ช่วศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระคณาจารย์ของ มทร.สุวรรณภูมิร่วมเสวนา จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


54 ครั้ง