สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ ศรีจริยาพร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์ ซึ่งเป็นระบบการปลูกพืชสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศน์ทางการเกษตรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


40 ครั้ง