อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร

อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร 

          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ บริษัทเอชจี โรโบติกส์ จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร  โดยวิทยากร ดร.ทิพย์วรา เทียนสว่าง อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ด้านการดูแลพืชเบื้องต้น และดร.สัณฐิติ บินคาเดอร์ อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีเกษตรฯ และโรคพืช พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตรร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีเกษตรฯ วัชพืช  แมลงศัตรูพืช  และทีมวิทยากรจากบริษัทเอชจี โรโบติกส์ จำกัด บรรยายด้านการทำงานของโดรน (HGMC)ให้กับพนักงานบริษัทและนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

จัดทำ: สุชาดา  ปัทมะศิริ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


50 ครั้ง