ร่วมพิธีเปิดงาน "วันดินโลก" ประจำปี ๒๕๖๕

ร่วมพิธีเปิดงาน "วันดินโลก" ประจำปี ๒๕๖๕

           ดร.ยุพิน พูนดีหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "วันดินโลก" ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเยี่ยมชมนิทรรศการในหัวข้อ อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน และกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา

จัดทำ: สุชาดา  ปัทมะศิริ   ภาพ/ข้อมูล: ดร.ยุพิน

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


37 ครั้ง