ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้กับบุคลากร

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้กับบุคลากร

         ว่าที่ร้อยตรีสุวินัย โสดาเจริญ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อนำมาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน  เป็นการเพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อนำมาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการ โดยใช้เครื่องมือ Logical Frameworkหรือ Log-Frameและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาต่อยอดการพัฒนาเป็นโจทย์และขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก คุณสันติ  จียะพันธ์ พร้อมด้วย คุณวนิดา ด่านชัยสิทธิ์ และ คุณนันท์นภัส  ด่านชัยสิทธิ์ จากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัพระนครศรีอยุธยา  เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : สถาบันวิจัย ฯ. จัดทำ : นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


41 ครั้ง