ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

          กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ของผู้เข้ารับการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้สมัคร ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารยดร.วารุณี ศรีสงคราม นำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อการประเมินผลสำหรับผู้เข้ารับการสรรหา เมื่อวันอังคารที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ  ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และไลฟ์สดผ่าน Facebook LIVE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


40 ครั้ง